Những thông tin lưu ý khi lập báo cáo tài chính năm để tránh xảy ra sai sót

0
(0)

Khi lập báo cáo tài chính năm, kế toán viên cần đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21. Bộ Tài chính đã ban hành các quy định cụ thể về việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo đó, doanh nghiệp cần nắm được các nguyên tắc khi lập báo báo cáo tài chính năm để tránh các sai sót không đáng có. Vậy lập báo cáo tài chính như thế nào? Cùng Mifi tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

lập báo cáo tài chính năm

Những thông tin lưu ý khi lập báo cáo tài chính năm để tránh xảy ra sai sót

1. Nội dung của báo cáo tài chính năm phải bao gồm những gì?

Nội dung của báo cáo tài chính năm phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng hữu quan thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và dòng tiền của công ty. 

Theo đó, lập báo cáo tài chính năm cung cấp các thông tin về tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗi; các luồng tiền của doanh nghiệp. Các thông tin này cùng với nội dung được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và mức độ chắc chắn của việc tạo ra luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

>>> Có thể bạn chưa biết: Quyết toán thuế doanh nghiệp cập nhất mới nhất

2. Nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính năm để tránh sai sót

Những nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính. 

2.1. Nguyên tắc hoạt động liên tục 

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần. Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp có ý định hoặc buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Lúc này, người đứng đầu doanh nghiệp cần phải biết được các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì cần được nêu rõ. 

2.2. Nguyên tắc dồn tích

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc kế toán dồn tích trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền. Theo đó, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu/chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán cũng như báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan. 

lập báo cáo tài chính năm

Nguyên tắc kế toán dồn tích

2.3. Lập báo cáo tài chính năm nhất quán

Các khoản mục trong báo cáo tài chính được trình bày và phân loại theo nguyên tắc nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác. Ngoại trừ các trường hợp: 

  • Có sự thay đổi lớn về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cần phải thay đổi để có thể trình bày một các hợp lý hơn các giao dịch, sự kiện. 
  • Có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu những thay đổi trong việc trình bày. 

2.4. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

Các khoản mục có tính chất trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Đối với các khoản mục không trọng yếu thì không cần trình bày riêng mà được phép tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

2.5. Lập báo cáo tài chính năm theo nguyên tắc bù trừ

Các khoản mục tài sản, nợ phải trả khi trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, ngoại trừ có chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ. 

Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí được phép bù trừ trong các trường hợp sau:

  • Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác.
  • Các khoản lãi, lỗ và chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch, sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu. 
lập báo cáo tài chính năm

Kế toán viên không được phép bù trừ tài sản, nợ phải trả trên báo cáo tài chính

2.6. Nguyên tắc có thể so sánh

Các số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ này có thể so sánh với các số liệu tương ứng trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần có các thông tin diễn giải bằng lời để giúp cho người sử dụng hiểu được báo cáo tài chính của kỳ hiện tại. 

>>> Cần biết ngay: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

3. Những điểm quan trọng khi lập báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách trung thực và hợp lý theo đúng tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 

Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày dựa trên việc tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định hiện hành.

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần nêu rõ báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam. Một báo cáo tài chính được xem là lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo đó tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành của pháp luật. 

lập báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách trung thực, hợp lý

Như vậy, doanh nghiệp cần tuân thủ các chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam khi lập báo cáo tài chính năm. Đồng thời, đảm bảo tính trung thực, hợp lý cho bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

>>> Xem thêm bài viết liên quan: Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0