Thông tin API

1. Phát hành hóa đơn

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/importAndPublishInv”.

Method: POST

Params Input:

{“ApiUserName”:”username_api”, “ApiPassword”:”password_api”, “ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”, “fkey”:”fkey”, “MaKH”:”MaKH”, “Buyer”:”Buyer”, “CusName”:”CusName”, “CusEmail”:”CusEmail”, “CusAddress”:”CusAddress”, “CusPhone”:”CusPhone”, “CusTaxCode”:”CusTaxCode”, “PaymentMethod”:”PaymentMethod”, “ArisingDate”:”ArisingDate”, “Total”:”Total”, “VATAmount”:”VATAmount”, “Amount”:”Amount”, “AmountInWords”:”AmountInWords”, “Products”:[{“code”:”code”, “ProdName”:”ProdName”, “ProdUnit”:”ProdUnit”, “ProdQuantity”:”ProdQuantity”, “ProdPrice”:”ProdPrice”, “VATRate”:”VATRate”, “VATAmount”:”VATAmount”, “Total”:”Total”, “Amount”:”Amount”}]}

Mô tả:

 1. Thông tin chung:
  ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc)ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc)ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

  Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy fkey)

  MaKH: mã số khách hang (string)

  Buyer: Tên người mua (string)

  CusName: Tên khách hàng (string)

  CusEmail: email của khách hàng (string)

  CusAddress: địa chỉ khách hàng (string)

  CusPhone: Số điện thoại khách hàng (string)

  CusTaxCode: Mã số thuế khách hang (string)

  PaymentMethod: Hình thức thanh toán (string) (bắt buộc)

  ArisingDate: Ngày ký hóa đơn (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc)

  Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc)

  VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc)

  Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc)

  AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (double) (bắt buộc)

 1. Thông tin Products:
  Code: mã sản phẩm (string)ProdName: tên  sản phẩm (string)ProdUnit: Đơn vị tính (string)ProdQuantity: Số lượng (double)

  ProdPrice: Đơn giá sản phẩm (double)

  VATRate: Phần tram thuế (vd: 5, 10) (double)

  VATAmount: Tiền thuế (double)

  Total: Tiền chưa thuế (double)

  Amount: Tiền đã có thuế (double)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:null,”data”:[{“Key”:”fkey”, “InvPattern”:null,”InvSerial”:” InvSerial “, “InvNo”:”Số hóa đơn”}]}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được hóa đơn

2. Hủy hóa đơn

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/CancelInvoice”.

Method: POST

Params Input: {“ApiUserName”:”username_api”, “ApiPassword”:”password_api”, “ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”, “fkey”:”fkey”}

Mô tả:

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc)

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc)

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:null,”data”:[]}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không hủy được hóa đơn

3. Get Fkey

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetFkey”.

Method: POST

Params Input: {“ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”}

Mô tả:

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “fkey”:”aasdkjasldkasl”}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “fkey”:””}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không tạo được fkey

4. Hàm download file pdf

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/DownloadPdf”.

Method: POST

Params Input: {“inv_template”:”InvPattern”, “inv_serial”:”InvSerial”, “signture_type”:1, “fkey”:”ma_tra_cuu”}

Mô tả:

inv_template: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

inv_serial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

signture_type: (int) Nhận các giá trị (1: ký từ server, 2: ký từ usb) (bắt buộc)

fkey: mã tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “link_file”:”http://demo-core.hoadon.online/a.pdf”}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu

5. Lấy số hóa đơn sắp phát hành

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetInvoiceNo”.

Method: POST

Params Input: {“ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”}

Mô tả:

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “invno”:100}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “invno”:null}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu

Các đối tác kết nối

Công ty TNHH Khách Sạn Toàn Á Châu
Văn Phòng Luật Sư Tri Thức
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Thành
Công ty TNHH A.67
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Khải
Công ty TNHH Golden House F&B
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật New Sun Việt Nam
Công ty TNHH Trường Xuân
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Loan
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Lực Việt
Công ty TNHH Agility Logistics Việt Nam
Công ty TNHH Công nghiệp THT Việt Nam
Công ty TNHH mắt kính Thanh Lịch
Công Ty TNHH Việt Phú Đạt
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA KHÁCH SẠN KỲ HÒA BẾN THÀNH - CENTRAL PALACE
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hóa Dược Việt
Công Ty TNHH AB Mauri Việt Nam
Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Nguyễn Hà