Họ tên người mua hàng (Buyer's name):  

Tên đơn vị (Enterprise):  

Mã số thuế (Tax code):  

Địa chỉ (Address):  

Hình thức TT (Payment method):   Tài khoản (Acct no):  

STT
(No)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Amount)
123456 = 4 x 5
1      
      
      
      
      
Cộng tiền hàng (Sub total):  
Thuế suất GTGT (VAT rate):   % Tiền thuế GTGT (VAT amount):  
Tổng tiền thanh toán (Total amount):  

Số tiền bằng chữ (Amount in words):  

Người mua hàng (Buyer)

Mẫu ký điện tử (E-signature sample)

Ký bởi (Signed by):
Ký ngày (Sign date):

Đơn vị bán hàng (Seller)

Chữ ký có hiệu lực (Valid signature)

Ký bởi (Signed by): CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày (Sign date):