Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số tài khoản:  

Mã số thuế:   Hình thức thanh toán:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
123456 = 4 x 5
1      
      
      
      
      
Cộng tiền hàng:  
Thuế suất GTGT:   % Tiền thuế GTGT:  
Tổng cộng tiền thanh toán:  

Số tiền viết bằng chữ:  

Người mua hàng

Mẫu ký điện tử

Ký bởi:
Ký ngày:

Đơn vị bán hàng

Chữ ký có hiệu lực

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày: