Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị:  

Mã số thuế:  

Địa chỉ:  

Hình thức thanh toán:   Số tài khoản:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế suất GTGT (%) Tiền thuế GTGT
123456 = 4 x 578 = 6 x 7
1          
        
        
        
        
        
Tổng hợp Thuế suất Trị giá trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Trị giá thanh toán
Hàng hóa không chịu thuế suất GTGT:        
Hàng hóa chịu thuế suất: 0%   0  
Hàng hóa chịu thuế suất: 5%      
Hàng hóa chịu thuế suất: 10%      
Tổng tiền thanh toán:  
Số tiền bằng chữ:  
Người mua hàng

Mẫu ký điện tử

Ký bởi:
Ký ngày:

Đơn vị bán hàng

Chữ ký có hiệu lực

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày: