Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn

CÔNG TY … Số: …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày … tháng … năm …….. THỎA THUẬN...

Xem thêm

Thông tư 13/2023/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023 THÔNG...

Xem thêm