Mẫu ủy nhiệm lập hóa đơn

CÔNG TY … Số: …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày … tháng … năm …….. THỎA THUẬN...

Xem thêm